November

DATE SILVER BASE (Bullion) SILVER FAB PMSI GOLD BASE PMSI Gold Fab London Gold PM Fix London PLatinum PM Fix London Palladium PM FIX Platinum Bullion (+ 100 = Platinum Fab) Palladium Bullion (+100 = Palladium Fab) Rhodium Bullion (+ 10% = Rhodium Fab) Handy & Harman Silver Base Comex Close (CME) EIB SILVER BASE (Bullion) London Silver Fix
1                            
2 Saturday                          
3 Sunday                          
4  
5  
6                            
7                            
8                            
9 Saturday                          
10 Sunday                          
11  
12  
13                            
14                            
15                            
16 Saturday                          
17 Sunday                          
18  
19  
20                            
21                            
22                            
23 Saturday                          
24 Sunday                          
25  
26  
27                            
28                            
29                            
30 Saturday