May

DATE PMSI Silver Base PMSI Silver Fab PMSI GOLD BASE PMSI Gold Fab London Gold PM Fix London PLatinum PM Fix London Palladium PM FIX Platinum Bullion (+ 100 = Platinum Fab) Palladium Bullion (+100 = Palladium Fab) Rhodium Bullion (+ 10% = Rhodium Fab) Handy & Harman Silver Base Comex Close (CME) EIB SILVER BASE (Bullion) London Silver Fix
1 16.260  19.512  1309.97  1408.22  1307.10  899.00  952.00  902.00  957.00  2040.00  16.135  16.039  16.350  16.250
2 16.360  19.632  1307.07  1405.10  1304.20  897.00  968.00  900.00  973.00  2025.00  16.425  16.291  16.450  16.350
3 16.475  16.770  1317.94  1416.79  1315.05  902.00  971.00  905.00  976.00  2025.00  16.439  16.362  16.550  16.465
4 16.400  19.680  1312.28  1410.70  1309.40  901.00  963.00  904.00  968.00  2025.00  16.457  16.434  16.450  16.415
5 Saturday
6 Sunday
7  no market  no market  no market  no market  no market  no market  no market  no market  no market  no market  no market  no market  no market  no market
8 16.450  19.740  1309.47  1407.68  1306.60  911.00  971.00  914.00  976.00  2030.00  16.420  16.388  16.400  16.445
9 16.450  19.740  1316.73  1415.48  1313.85  913.00  976.00  916.00  981.00  2040.00  16.557  16.458  16.550  16.440
10  16.610  19.932  1321.69  1420.82  1318.80  923.00  991.00  926.00  996.00  2050.00  16.727  16.680  16.750  16.600
11 16.770  20.124  1327.25  1426.79  1324.35  926.00  1004.00  929.00  1009.00  2085.00  16.762  16.676  16.830  16.760
12 Saturday
13 Sunday
14 16.630  19.956  1322.74  1421.95  1319.85  921.00  1005.00  924.00  1010.00  2090.00  16.665  16.570  16.650  16.645
15 16.410  19.692  1297.85  1395.19  1295.00  901.00  970.00  904.00  975.00  2100.00  16.294  16.194  16.260  16.410
16 16.260  19.512  1294.10  1391.16  1291.25  894.00  987.00  895.00  992.00  2120.00  16.323  16.297  16.350  16.255
17 16.395  19.674  1292.34  1389.27  1289.50  890.00  991.00  893.00  996.00  2200.00  16.476  16.413  16.440  16.385
18 16.405  19.686  1291.14  1387.98  1288.30  884.00  981.00  887.00  986.00  2230.00  16.434  16.387  16.400  16.390
19 Saturday
20 Sunday
21 16.340  19.608  1291.19  1388.03  1288.35  885.00  978.00  888.00  983.00  2240.00  16.487  16.452  16.540  16.340
22 16.585  19.902  1295.90  1393.09  1293.05  906.00  1001.00  909.00  1006.00  2240.00  16.603  16.508  16.650  16.580
23 16.540 19.848  1291.84  1388.73  1289.00  903.00  972.00  906.00  977.00  2240.00  16.406  16.338  16.380 16.530
24 16.520 19.824 1307.72 1405.80 1304.85 909.00 972.00  912.00  977.00  2240.00  16.645  16.621  16.600 16.510
25 16.680 20.016 1306.37 1404.35 1303.50 908.00 978.00 911.00 983.00 2240.00 16.555 16.481 16.680 16.670
26 Saturday
27 Sunday
28 closed  closed  closed  closed  closed  closed  closed  closed  closed  closed  closed  closed  closed  closed
29 16.470 19.764 1298.35 1395.73 1295.50 904.00 982.00 907.00 987.00 2240.00 16.420 16.305 16.400 16.475
30 16.385 19.662 1303.56 1401.33 1300.70 906.00 979.00 909.00 984.00 2250.00 16.533 16.479 16.470 16.370
31 16.550 19.860 1308.22 1406.34 1305.35 907.00 986.00 910.00 991.00 2260.00 16.510 16.402 16.500 16.550